เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

10/1ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

2.เพื่อยกระดับความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษ เบื้องต้น