17-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (คอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน

นางสาวสวลี จำเนียรกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
17-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (คอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา 2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26692

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถบอกความหมาย บทบาท ความสำคัญ ผลกระทบ ลักษณะสำคัญของข้อมูล สารสนเทศได้

2. สามารถบอกองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้

3. สามารถบอกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ได

4. สามารถบอกวิธีการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ได้

5. สามารถบอกผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.