เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2561

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรอาเซียนศึกษาจะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านเนื้อหาวิชาการที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมในภูมิภาคอาเซียน