เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พระพุทธศาสนา (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พระ ธนากฤต มือชัยภูมิ

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์

คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาการเผยแพร่พระพุทธศาสนาหรือศาสดาที่ตนนับถือเข่าสู่ประเทศไทย เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว ศึกษาพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงการบำเพ็ญทุกรกริยาบท หรือประวัติศาสตร์ที่ตนนับถือตามที่กำหนด และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด ศึกษาพุทธคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด เห็นคุณค่าและนำไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว ตลอดจนการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดโยนิโสมนสิการ คือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้–คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ–โทษ และทางออกหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด และปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

    โดยใช้กระบวนการศึกษา การวิเคราะห์ สร้างความคิดรวบยอด ฝึกปฏิบัติ

    เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัย รักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม และสามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การทำงานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเอง และสังคมโดยส่วนรวม