๑๓ ภาษาไทย (การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน)
ผู้สอน

พระมหาเอกชัย พลเดช

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
๑๓ ภาษาไทย (การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26697

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์

จุดประสงค์

1. บรรยายความสำคัญของการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
2. มีความสนใจในการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสม
3. สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
4. บอกการใช้หลักภาษาที่ถูกต้องได้
5. มีลักษณะนิสัยในการใช้หลักภาษาที่ดี
6. สามารถใช้หลักภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
7. อธิบายหลักการจำแนกระดับภาษาได้อย่างถูกต้อง
8. มีความสนใจในระดับภาษา
9. ใช้ภาษาได้ถูกต้องตามระดับภาษา
ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.