เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

๑๓ ภาษาไทย (การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วัตถุประสงค์

จุดประสงค์

1. บรรยายความสำคัญของการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
2. มีความสนใจในการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสม
3. สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
4. บอกการใช้หลักภาษาที่ถูกต้องได้
5. มีลักษณะนิสัยในการใช้หลักภาษาที่ดี
6. สามารถใช้หลักภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
7. อธิบายหลักการจำแนกระดับภาษาได้อย่างถูกต้อง
8. มีความสนใจในระดับภาษา
9. ใช้ภาษาได้ถูกต้องตามระดับภาษา