เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

06-พระพุทธศาสนา 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรื่อง พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ศานิกชนตัวอย่าง ชาดกและพระรัตนตรัย

วัตุถประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของพุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ศานิกชนตัวอย่าง ชาดกและพระรัตนตรัยได้
2. เข้าใจความสำคัญของพุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ศานิกชนตัวอย่าง ชาดกและพระรัตนตรัยได้
3. สามารถนำไปประพฤติปฏบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้