เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

06-พระพุทธศาสนา 2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วัตุถประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้
2. วิเคราะห์ความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้
3. ปฏิบัติตนในพิธีกรรมของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้