เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย ๑/๒๕๖๐

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พระมหานพพล ศรีวิเชียร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดเนินบุญญาราม

เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การฟังและการดูอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่าน และการเขียน โดยที่สุดเน้นให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้และประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน