เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

17-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.6 (การบ้านใหม่)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วัตถุประสงค์

     ศึกษา  วิเคราะห์  ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์  ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อสรุปประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์  ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน  นำความรู้และทักษะมาสร้างชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิกด้วยความรับผิดชอบ

                   โดยใช้กระบวนการทำงาน  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการทำงานกลุ่ม 

                   เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ   สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงาน  และนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีความสามารถในการตัดสินใจ  มีจริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม