เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

12-2-60หน้าที่พลเมือง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วัตถุประสงค์ของรายวิชา

        1. เพื่อให้รู้จักปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม

        2. เพื่อปลูกฝังทักษะการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

        3. เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย

        4. เพื่อปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อสังคม