เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

้้้้ภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อารยา เหมกุล

วิทยาลัยสงฆ์พุทธราชพิษณโลก

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

                                        คำอธิบายรายวิชา

อานออกเสียงทั้งรอยแกวและรอยกรอง คําประพันธ บทความ เรื่องสั้น หรืองานเขียนตางๆ
ทั้งบันเทิงคดี และสารคดี โดยฝกการอานออกเสียงใหถูกตองเหมาะสมกับเรื่องที่อาน จับใจความ ระบุเหตุ
และผล ขอเท็จจริงขอคิดเห็น อธิบายคําเปรียบเทียบ คักลายมือตามรูปแบบอักษรไทย เขียนสื่อสาร เขียน
บรรยายประสบการณ เขียนเรียงความ ยอความ เขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อตางๆ พูดสรุปใจความสําคัญ
พูดเลาเรื่อง พูดแสดงความคิดเห็น ประเมินความนาเชื่อถือ อธิบายเสียงในภาษา การสรางคํา วิเคราะหภาษา
พูดและภาษาเขียน ศึกษาเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตคําสอน
เหตุการณประวัติศาสตร บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง วรรณกรรมทองถิ่น โดยสรุปเนื้อหา วิเคราะหอธิบาย
คุณคา ทองจําบทอาขยานและบทรอยกรองที่นาสนใจ เพื่อใหเห็นคุณคาของภาษาไทย และนํามาประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิต และมีมารยาทในการดู การพูด การอาน และการเขียน