เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มลโธ มะโพงเพ็ง

วิทยาลัยสงฆ์พูทธชินราช มหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การศึกษาวิชาภาษาไทยนี้ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการศึกษา