เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อาเซียนศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษา วิเคราะห์ กำเนิดสมาคมอาสา พัฒนาการของอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียน โครงสร้างองค์กรและกลไกการดำเนินงานของอาเซียน 3
เสาหลักของประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมของอาเซียนในกาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อุปสรรคในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บทเรียนจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศอื่น
บทบาททางการเมือง เศรษฐกิจของอาเซียนในสังคมโลก

ปัญหาของอาเซียนและความพยายามแก้ปัญหาต่าง ๆ
    โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสิบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา
     เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของสังคมและประเทศชาติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนและอยู่ร่วมกันในสังคมอาเซียนอย่างปกติสุข