931-216 การวิจัยการบริหารทางการศึกษา
ผู้สอน

สมถวิล วิจิตรวรรณา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
931-216 การวิจัยการบริหารทางการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26753

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

คำอธิบายชั้นเรียน

 หัวข้อ 1 การเลือกปัญหาวิจัย 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 3 การออกแบบการวิจัย 4 การจัดทำโครงร่างวิจัย ขั้นที่ 5 การพัฒนาเครื่องมือ ขั้นที่ 6 การเก็บข้อมูล ขั้นที่ 7  การวิเคราะห์ข้อมูล  ขั้นที่ 8 การเขียนรายงานการวิจัย ขั้นที่ 9 วิเคราะห์ข้อมูลและอภิปลายผล ขั้นที่ 10 คุณภาพงานวิจัย ขั้นที่ 11 การเผยแพร่ผลงานวิจัย  นำเสนอในการประชุม/จัดทำบทความตีพิมพ์  

กิจกรรม  งานเดี่ยว 3 กิจกรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.