เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

931-216 การวิจัยการบริหารทางการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 หัวข้อ 1 การเลือกปัญหาวิจัย 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 3 การออกแบบการวิจัย 4 การจัดทำโครงร่างวิจัย ขั้นที่ 5 การพัฒนาเครื่องมือ ขั้นที่ 6 การเก็บข้อมูล ขั้นที่ 7  การวิเคราะห์ข้อมูล  ขั้นที่ 8 การเขียนรายงานการวิจัย ขั้นที่ 9 วิเคราะห์ข้อมูลและอภิปลายผล ขั้นที่ 10 คุณภาพงานวิจัย ขั้นที่ 11 การเผยแพร่ผลงานวิจัย  นำเสนอในการประชุม/จัดทำบทความตีพิมพ์  

กิจกรรม  งานเดี่ยว 3 กิจกรรม