Home Room (ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา)

คำอธิบายชั้นเรียน

ในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ได้กำหนดให้นักเรียนพบครูที่ปรึกษาเป็นเวลา 1 ชั่วโมง  โดยมีวัตุประสงค์ดังนี้

  1. ...
  2. ...