เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ ป. 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นกลุ่มสามรถที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต  การอาชีพและเทคโนโลยี  มาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  และแข่งขันในสังคมไทยและสากล