เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ 1 รายวิชา ว21101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กระบวนการศึกษาวิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เป็นการศึกษาสิ่งต่างๆอย่างมีระเบียบแบบแผน เพื่อให้ได้ข้อสรุป หรือความรู้ที่สามารถแสดง หรือพิสูจน์ได้ โดยกระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เกิดจากการสังเกตประเด็นที่ต้องการหาคำตอบ นำไปสู่การตั้งสมมติฐาน      การทดลอง รวบรวมข้อมูล เพื่อสรุป หรืออธิบายประเด็นนั้นๆ ซึ่งนอกจากผู้ศึกษาจะมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ดี   แล้วนั้น ผู้ศึกษาจะต้องเป็นคนช่างสังเกตช่างคิด มีเหตุผล และมีความพยายาม จึงจะทำให้การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จ