เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

SCIENCEs M.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธีระดนย์ ญาวิลาศ

โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ศึกษาวิเคราะห์อธิบายโครงสร้างและการทํางานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด
ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์อธิบายความ
สัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของมนุษย์และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์สังเกตและอธิบายพฤติกรรม
ของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกและภายใน อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยี
ชีวภาพในการขยายพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มผลผลิตของสัตว์และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ทดลอง
วิเคราะห์และอธิบายสารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย อภิปราย
ผลของสารเสพติดต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และแนวทางในการป้ องกันตนเองจากสารเสพติด สํารวจ
และอธิบายองค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ
ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสีและนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ทดลองและอธิบาย
การหลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง การตกผลึก การสกัด การกลั่น และโครมาโทกราฟีและนําความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติมวล และพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมีรวมทั้ง
อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด ปฏิกิริยาเคมีทดลอง อธิบายและเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสารต่าง ๆ
และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของสารเคมีปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม สืบค้นข้อมูลและอธิบายการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย วิธีป้ องกันและแก้ไขอันตรายที่
เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้การแก้ปัญหา และจิต
วิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมโดยใช้ทฤษฎีความรู้
(Theory of knowledge) ในเชิงบูรณาการ