เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สังคมศึกษา ป.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

             ศึกษา  วิเคราะห์  พุทธประวัติ  หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ แบบอย่างการดำเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด ความหมาย ความสำคัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ สวดมนต์แผ่เมตตา   มีสติ  บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด  แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ  ปฏิบัติในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้อง  ประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ ความสามารถและความดีและผลจากการกระทำของตนเอง  ผู้อื่น โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน บทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และทำกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย สินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันไม่เกินตัวและประโยชน์ของการออม  การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด  ความจำเป็นของการทำงานที่สุจริต  แยกแยะสิ่งต่าง ๆ  รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น  ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง  ระยะ  ทิศของสิ่งต่าง ๆ  รอบตัว  ทิศหลัก  ใช้แผนผังง่าย ๆ  ในการแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ในห้องเรียน การเปลี่ยนแปลงของอากาศในรอบวัน  สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว การจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่บ้านและชั้นเรียน

                โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา

                เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มีความรับผิดชอบ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก