ผู้สอน
นาง สิริพันธ์ ภาษีธรรม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2678

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)


คำอธิบายชั้นเรียน

 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระการเรียนรู้

หลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญ­หาทุกอย่างต้องทำอย่างเป็นกระบวนการโดยพิจารณาปัญ­หา วางแผนแก้ปั­ญหา  ตรวจสอบและปรับปรุง ซึ่งสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับรู้ได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การแสดงความคิดเป็นข้อความและการแสดงความคิดเป็นแผนภาพ นอกจากนี้ต้องรู้จักเลือกใช้วิธีแก้ปัญ­หาตามสภาพปัญ­หาที่พบ เช่น การลองผิดลองถูก การใช้ข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีเหตุผลซึ่งกันและกัน และการขจัด เพื่อฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ หาคำตอบอย่างมีเหตุผล แก้ปัญ­หาโดยมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด เป็นที่เชื่อถือและได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป

เรื่่องคอมพิวเตอร์

สาระการเรียนรู้

 

                1. การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่เหมาะสม ทำได้สะดวก รวดเร็ว และได้

ผลงานที่มีคุณภาพและน่าสนใจ

                2. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ เป็นการสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อผลงานคุณภาพและไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น