ผู้สอน
ชุลีพร ไตรทรัพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560 วิชา ง23201 การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ม.3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26783

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HyperText Markup Language (HTML) โครงสร้างของการเขียน HTML ประเภทของ TAG คำสั่งการพิมพ์ การจัดและการแต่งข้อความ การแทรกรูปภาพ การสร้างตาราง การเชื่อมโยงหน้า การจัดสร้างเฟรม การจัดสร้างฟอร์ม การขอพื้นที่เว็บไซต์และการ Upload เว็บเพจ