เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นพพร มีชีพสม

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม


ศึกษากระบวนการเรียนรู้ระบบฮาร์ดแวร์  และ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสัญญาณเสียง ภาพ และรูป การเรียนจะครอบคลุมการจัดภาพ  ( media capture) การแสดง การลดขนาดภาพ การ ตัดต่อภาพ การประมวลผล  การเก็บข้อมูลและการส่งผ่านข้อมูล มีการเน้นทีการประมวลผลทีเป็น  digital video รวมทั้ง Algorithm ทีใช้ เพิ่ม Special effects และการแยกส่วนของข้อมูลทีต้องการ ออกจากข้อมูลของภาพ รวมทั้งการคํานวณ แบบขนานที่มีใน Video Processing