คณิตศาสตร์ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน

จินดา ละครราช

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26793

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (ค31101)   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ /ผลการเรียนรู้

มาตรฐาน /ตัวชี้วัด

1

เซต

การดำเนินการของเซต แผนภาพเวนน์ ออยเลอร์

ค ๑.๑  ม.๔-๖/๑-๓          ค ๑.๒  ม.๔-๖/๑

2

การให้เหตุผล

การให้เหตุผลแบบนิรนัย และอุปนัย ความสมเหตุสมผล

ค ๑.๓  ม.๔-๖/๑

ค ๑.๔  ม.๔-๖/๑

3

จำนวนจริง  

จำนวนจริง สมบัติของจำนวนจริง การเท่ากันในระบบจำนวน  การบวก   การลบ  การคูณ และการหาร ในระบบจำนวนจริง การนำสมบัติของจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง

 

ค ๑.๓  ม.๔-๖/๑             ค ๑.๔  ม.๔-๖/๑

 

 

 

 

  • จิตพิสัย   3      ข้อ      ข้อ 1      4      คะแนน           ข้อ 2      3      คะแนน

                                      ข้อ 3      3      คะแนน          

 

  • หน่วยการเรียนรู้ที่สอบเก็บคะแนนก่อนกลางภาค       1 - 2          
  • หน่วยการเรียนรู้ที่สอบเก็บคะแนนกลางภาค            1 – 2         
  • หน่วยการเรียนรู้ที่สอบเก็บคะแนนหลังกลางภาค       3               
  • หน่วยการเรียนรู้ที่สอบเก็บคะแนนปลายภาค           3              

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.