วิชาเคมีพื้นฐาน ม.4/2 พ.จ. (1/2560)
ผู้สอน

วันศิริ สมบุญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชาเคมีพื้นฐาน ม.4/2 พ.จ. (1/2560)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26796

สถานศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"

คำอธิบายชั้นเรียน

                                                                       คำอธิบายรายวิชา

ชื่อรายวิชา   เคมีพื้นฐาน    รหัสวิชา  ว 30102                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
60  ชั่วโมง /ภาคเรียน      1.5 หน่วยกิต                                             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

              สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ โครงสร้างอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ อธิบายการจัดเรียงธาตุและทำนายแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ วิเคราะห์และอธิบายการเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสาร สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือด  จุดหลอมเหลว และสถานะของสารกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร  ทดลอง อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจำวัน รวมทั้งอธิบายผลของสารเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเกิดปิโตรเลียม กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ และการกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบ สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติและการกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  ทดลองและอธิบายการเกิดพอลิเมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์  อภิปราย การนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลที่เกิดจากการผลิตและใช้พอลิเมอร์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์  และปฏิกิริยาบางชนิดของคาร์โบไฮเดรต ปฏิกิริยาบางชนิดของไขมันและน้ำมัน ปฏิกิริยาบางชนิดของโปรตีนและกรดนิวคลีอิก
              โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.