เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ ป.5 ภาคเรียนที่ 1/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

                                                     คำอธิบายรายวิชา คณิตศาสตร์ ป.5                          

                                     ศึกษา เรียนรู้  ตัวเลขฮินดูอารบิคและตัวเลขไทยแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจำนวนนับที่ไม่เกิน  100  และ 0  การนับเพิ่มทีละ 1  ทีละ 2   การนับลดทีละ 1  หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก  การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย  จำนวนและการใช้เครื่องหมาย =,  ¹, > และ <  การเปรียบเทียบจำนวนไม่เกิน 5 จำนวน  การบวก  ลบ  และบวก  ลบ  ระคน  โจทย์ปัญหา  โจทย์ปัญหาระคน และการสร้างโจทย์ปัญหา  ของจำนวนนับไม่เกิน  100  และ  0 

                                     ศึกษา  เรียนรู้  ความยาว  น้ำหนัก  ปริมาตร  ความจุ  โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  ช่วงเวลา  จำนวนวัน  และชื่อวันในสัปดาห์

                                    ศึกษา  เรียนรู้  รูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปวงกลม  และรูปวงรี

                                     ศึกษา  เรียนรู้  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1  ทีละ 2  แบบรูปของจำนวนทีละ 1  แบบรูป       ของรูปที่มีรูปร่าง  ขนาด  หรือสีที่สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง