ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 1/2560
ผู้สอน

เบญจมาภรณ์ สอนวัฒนา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 1/2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26806

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

                       ศึกษา  เรียนรู้   การอ่านออกเสียงและอธิบายความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ  การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ  การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน  การนำความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหา  การอ่านเร็ว  การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  คำสั่ง  ข้อแนะนำ  และปฏิบัติตาม  การอ่านข้อมูลจากแผนผัง  แผนที่  แผนภูมิ  และกราฟ  การอ่านหนังสือตามความสนใจ  หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน

                       ศึกษา  เรียนรู้  การคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  ตามรูปแบบการเขียน ตัวอักษรไทย   การเขียนสื่อสาร   การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง   แผนภาพความคิด   การเขียนเรียงความ การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน  การเขียนจดหมายส่วนตัว  การกรอกแบบรายการต่าง ๆ  การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์

                       ศึกษา  เรียนรู้  การพูดแสดงความรู้  ความเข้าใจ  ในจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณา  การพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดู  และการสนทนา  การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่าง ๆ 

                        ศึกษา  เรียนรู้  การวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำนาม  คำสรรพนาม  คำกริยา   คำวิเศษณ์  คำบุพบท  คำเชื่อม  ในประโยค  การใช้คำราชาศัพท์  ระดับภาษา  ภาษาถิ่น  ความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต  ลักษณะของประโยคสามัญ  ประโยครวม  ประโยคซ้อน  กลุ่มคำหรือวลี  การแต่งกลอนสุภาพ

                        ศึกษา  เรียนรู้  การแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีและวรรณกรรม   การเล่านิทาน  การท่องบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า

                         โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน   การฟัง  การดู และการพูดอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์  บอก  สรุป  ระบุ  อธิบาย  เขียน  สะกดคำ  แจกลูก  แต่งประโยค  แต่งบทร้อยกรองและคำขวัญ  จำแนก  วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  แสดงความคิดเห็น  ศึกษา  เรียนรู้  ปฏิบัติและท่องจำ  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  หลักการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  นำเอาความรู้  ข้อคิดจากการอ่าน  ไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวัน    

                         มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  มีนิสัยรักการอ่าน  เหมาะสมกับระดับชั้น  เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาทางภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.