เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาม.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทักษพร ปันกาวี

โรงเรียนนาอินวิทยาคม

สิ่งมีชีวิตมีการเคลื่อนไหว และ เคลื่อนที่แตกต่างกัน โดยอาศัยโครงสร้างที่ช่วยในการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน เช่น สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอาศัยโครงร่างค้ำจุนของเซลล์ (Cytoskeleton) ช่วยในการเคลื่อนที่ ส่วนคนและสัตว์มีกระดูกสันหลังเคลื่อนที่โดยอาศัยการทำงานร่วมกันของโครงกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อ