เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การประกอบอาหาร ปวช 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคล เครื่องมืออุปกรณ วัตถุดิบสําหรับประกอบอาหาร องคประกอบทางกายภาพและทางเคมีของเนื้อสัตว นม ไข ผัก ผลไม ไขมัน ธัญพืช เครื่องเทศ สมุนไพร และเครื่องปรุงรส ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอาหาร ความหมายของคําศัพทที่ใชในการประกอบ อาหาร หลักการเตรียม วิธีการประกอบอาหารและการเก็บรักษาอาหารประเภทตาง ๆ