โครงงานวิทยาศาสตร์(มัธยมปลาย)

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปลาย

ห้องเรียนนี้จัดสำหรับนักเรียนที่มีอ.สมพร เป็นที่ปรึกษาโครงงาน  เพื่อเป็นสื่อกลางใช้ปรึกษาหารือ  ส่งงาน  และเสนอแนะในการทำงาน