โครงงานวิทยาศาสตร์(มัธยมปลาย)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปลาย

ห้องเรียนนี้จัดสำหรับนักเรียนที่มีอ.สมพร เป็นที่ปรึกษาโครงงาน  เพื่อเป็นสื่อกลางใช้ปรึกษาหารือ  ส่งงาน  และเสนอแนะในการทำงาน