เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทฤษฎีการเมือง 1/2560 (เสาร์-อาทิตย์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ใช้เป็นห้องเรียนออนไลน์และสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอนในองค์ประกอบที่ ๕ (ทักษะทางด้านไอที) รวมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตภาคพิเศษซึ่งส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเป็นผู้ทำงานประจำระหว่างวันจันทร์ - ศุกร์ มักไม่ค่อยมีเวลาในการค้นคว้าในห้องสมุด ห้องเรียนออนไลน์นี้จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยในการเติมเต็มแก่นิสิต