344-592 ระเบียบวิธีวิจัย (1/2555)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา 344-592 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นรายวิชาในหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ปรับปรุงพ.ศ. 2555 รายวิชานี้ไม่นับหน่วยกิต