home344-592 ระเบียบวิธีวิจัย (1/2555)
person
344-592 ระเบียบวิธีวิจัย (1/2555)

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
344-592 ระเบียบวิธีวิจัย (1/2555)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2683

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา 344-592 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นรายวิชาในหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ปรับปรุงพ.ศ. 2555 รายวิชานี้ไม่นับหน่วยกิต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)