เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

344-592 ระเบียบวิธีวิจัย (1/2555)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชา 344-592 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นรายวิชาในหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ปรับปรุงพ.ศ. 2555 รายวิชานี้ไม่นับหน่วยกิต