เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษฟัง-พูดเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฝึกทักษะพัฒนาการฟังและพูด  โดยฝึกปฏิบัติจริงตามชั้นตอน และทักษะย่อยของกระบวนการการสื่อสาร และเหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาททางสังคม

            โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา สำนวนโครงสร้างทางภาษา ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร และเหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาททางสังคม

            เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อการเข้าสู่สังคมและอาชีพ สามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานศึกษาและชุมชน

ผลการเรียนรู้

1. ฟังและพูดสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด แทรกอย่างสุภาพ การชักชวน การแลกเปลี่ยน ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

2. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ใน

ความสนใจของสังคม

3. พูดสื่อสารในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จำลอง

4. การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การชมเชย การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูด การสัมผัส การโบกมือ การแสดงความรู้สึก

รวม 4 ผลการเรียนรู้