เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 ปีการศึกษา 1/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เบญจมาภรณ์ สอนวัฒนา

โรงเรียนบ้านหนองกวาง (กรป.กลางอุปถัมภ์)

รายวิชาพื้นฐาน                                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                            เวลา   80  ชั่วโมง

                   ศึกษา  เรียนรู้  กระบวนการแก้ปัญหา  การปฏิบัติงานตามกระบวนการทำงาน  ปรับปรุงการทำงาน แต่ละขั้นตอน  การใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่น   การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น   การใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด  คุ้มค่า 
                   การนำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตาม กระบวนการทำงานอย่างปลอดภัย   ส่วนประกอบของเทคโนโลยี  การใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล  เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์  ในรูปแบบต่าง ๆ  นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานตามจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  การสำรวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ  ตลอดจนความรู้ความสามารถและคุณธรรมที่เหมาะสมกับอาชีพที่สนใจ
                   โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  ทักษะการแสวงหาความรู้  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะในการทำงาน สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน   มีมารยาทในการทำงาน  มีนิสัย      การทำงานที่ดี  ในด้านความประหยัด   คุ้มค่า  ปลอดภัย  ความสะอาด  รอบคอบ  ประณีต  ขยัน  อดทน  รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์   ความกระตือรือร้น  ตรงต่อเวลา  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 สาระท้องถิ่น

- วัสดุ  อุปกรณ์  ในท้องถิ่น ที่นำมาทำสิ่งของเครื่องใช้ ในชีวิตประจำวัน

 

รหัสตัวชี้วัด

ง 1.1                  ป 6/1     ป 6/2     ป 6/3    

ง 2.1                  ป 6/1      ป 6/2     ป 6/3    

ง 3.1                  ป 6/1     ป 6/2    ป 6/3     ป 6/4     ป 6/5    

ง 4.1                  ป 6/1     ป 6/2    

รวม   13   ตัวชี้วัด