ผู้สอน
กฤษณะ หมื่นหาญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26842

สถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน


คำอธิบายชั้นเรียน

  ศึกษา  วิเคราะห์  เรื่องความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  และเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย  ประวัติศาสนาและศาสดาของศาสนาต่างๆ  หลักธรรมและพิธีกรรมของศาสนาต่างๆ  สถานภาพของบุคคลในสังคม  การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  คุณลักษณะของพลเมืองดี  สิทธิเด็ก  วัฒนธรรมไทย  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การปกครองส่วนท้องถิ่น  ปัจจัยการผลิต  เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ  พฤติกรรมของผู้บริโภค  สินค้าและบริการในชุมชน  เศรษฐกิจพอเพียง  สหกรณ์  ธนาคารและบทบาทหน้าที่  ดอกเบี้ย  การฝากเงิน และการถอนเงิน  การกู้ยืมเงิน  ตำแหน่ง  ระยะ ทิศทางของภูมิภาคของตน ลักษณะภูมิลักษณ์ที่สำคัญของภาคต่างๆ  ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ และลักษณะสังคมในภูมิภาค  สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน และการย้ายถิ่นฐานของประชากร  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  ผลที่เกิดจากการทำลายสภาพแวดล้อม  แนวทางอนุรักษ์ และรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค