เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์สร้างสรรค์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชานี้จะเรียนคณิตศาสตร์ที่สร้างสรรค์โดยการที่ผู้เรียนอยากจะเรียนอะไรก็ได้ตามใจและนำคณิตศาสตร์เรื่องที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์