ผู้สอน
จิรารัตน์ บุญสว่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26844

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา วิทยาศาสตร์               รหัสวิชา   ว๑๕๑๐๑            กลุ่มสาระการเรียนพื้นฐานรู้วิทยาศาสตร์       

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕               เวลาเรียน  ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์            รวม  ๘๐  ชั่วโมง/ปีการศึกษา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาส่วนประกอบของดอกและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช การสืบพันธุ์ของพืชดอก การขยายพันธุ์พืช และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ วัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิด การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์ วัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ลักษณะของตนเองกับคนในครอบครัว  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในแต่ละรุ่น จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก พืชดอกที่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคู่ โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ จำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะภายในบางลักษณะและลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ สมบัติของวัสดุชนิดต่างๆ เกี่ยวกับความยืดหยุ่น ความแข็ง ความเหนียว การนำความร้อน การนำไฟฟ้า และความหนาแน่น การนำวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน การหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรง ซึ่งอยู่ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ ความดันอากาศ ความดันของของเหลว แรงพยุงของของเหลว การลอยตัว และการจมของวัตถุ  แรงเสียดทานและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ การเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง การเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ  เสียงดัง เสียงค่อย อันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อฟังเสียงดังมากๆ การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง ฝนและลูกเห็บ การเกิดวัฏจักรน้ำ การวัดอุณหภูมิความชื้น และความกดอากาศ การเกิดลม และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การเกิดทิศ และปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาวโดยใช้แผนที่ดาว

                โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทดลอง สังเกต จำแนก ระบุ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปั­ญหา โดยตั้งคำถาม เกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษา ตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ วางแผนการสังเกต เสนอการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้ นำเสนอผลและข้อสรุปสร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบาย และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบตามความเป็นจริง มีการอ้างอิง นำเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

                เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรู้วิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง   มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์   คิดตัดสินใจ  และสามารถสื่อสารเข้าใจตรงกันรวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  ตลอดเชื่อมโยงความรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

มาตรฐาน ว ๑.๑ตัวชี้วัด ว ๑.๑ (ป. ๕/๑) ,ว ๑.๑ (ป. ๕/๒) ,ว ๑.๑ (ป. ๕/๓) ,ว ๑.๑ (ป. ๕/๔) ,

ว ๑.๑ (ป. ๕/๕)

มาตรฐาน ว ๑.๒ ตัวชี้วัด  ว ๑.๒ (ป. ๕/๑) ,ว ๑.๒ (ป. ๕/๒) ,ว ๑.๒ (ป. ๕/๓) ,ว ๑.๒ (ป. ๕/๔) ,

ว ๑.๒ (ป. ๕/๕)

มาตรฐาน ว ๓.๑ ตัวชี้วัด  ว ๓.๑ (ป.๕/๑)  ,                ว ๓.๑ (ป. ๕/๒)

มาตรฐาน ว ๔.๑ ตัวชี้วัด  ว ๔.๑ (ป.๕/๑)  ,    ว ๔.๑ (ป. ๕/๒)  ,ว ๔.๑ (ป. ๕/๓)  ,   ว ๔.๑(ป. ๕/๔)

มาตรฐาน ว ๔.๒                ตัวชี้วัด  ว ๔.๒ (ป.๕/๑)

มาตรฐาน ว ๕.๑ ตัวชี้วัด  ว ๕.๑ (ป.๕/๑)   ,ว ๕.๑ (ป. ๕/๒)  ,ว ๕.๑ (ป. ๕/๓)  ,   ว ๕.๑(ป. ๕/๔)

มาตรฐาน ว ๖.๑  ตัวชี้วัด  ว ๖.๑ (ป.๕/๑)   ,    ว ๖.๑ (ป. ๕/๒) ,   ว ๖.๑ (ป. ๕/๓)  ,  

ว ๖.๑(ป. ๕/๔)

มาตรฐาน ว ๗.๑ ตัวชี้วัด  ว ๗.๑ (ป.๕/๑)

มาตรฐาน ว ๘.๑ ตัวชี้วัด  ว ๘.๑ (ป.๕/๑)   ,    ว ๘.๑ (ป. ๕/๒) ,ว ๘.๑ (ป. ๕/๓)  ,ว ๘.๑(ป. ๕/๔),          ว ๘.๑ (ป. ๕/๕) ,ว ๘.๑ (ป. ๕/๖)  ,ว ๘.๑ (ป. ๕/๗)  ,ว ๘.๑ (ป. ๕/๘)

 

                  รวมทั้งหมด    ๓๔  ตัวชี้วัด