เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อริสรา เหลืองทอง

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม

ศึกษาแบบจำลองอะตอมของดาลตัน แบบจำลองอะตอมของทอมสัน จากการศึกษาหลอดรังสีแคโทด แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด สเปกตรัมของธาตุ กับแบบจำลองอะตอมของโบว์ แบบจำลองอะตอมกลุ่มหมอก การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ในระดับพลังงานหลัก และระดับพลังงานย่อย กับตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุ การอธิบายแนวโน้มของสมบัติของธาตุในตารางธาตุ และสารประกอบของธาตุตามหมุ่และตามคาบ การเกิดพันธะไอออนิก ซึ่งทำให้เกิดเป็นสารประกอบไอออนิก การเกิดพันธะโคเวเลนต์  ทำให้เกิดเป็นโมเลกุลโคเวเลนต์ โดยสารประกอบที่เกิดขึ้น อาจมีโครงสร้างของผลึก หรือโมเลกุลต่าง ๆ กัน มีสมบัติการเขียนสูตร และมีชื่อเฉพาะ รวมทั้งการอภิปราย การเกิดพันธะโลหะ การอธิบายสมบัติบางประการของโลหะ สมบัติของสาร ที่มีความสัมพันธ์กับแรงที่กระทำระหว่างอนุภาคของสารนั้น ๆ ซึ่งพิจารณาได้จากโครงสร้างโมเลกุล(ได้แก่ชนิดของอะตอมของธาตุ ชนิดและความยาวพันธะ มุมระหว่างพันธะ ) การเกิดปฏิกิริยาเคมี ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานเนื่องจากมีการสลายพันธะเดิม และสร้างพันธะใหม่ และการเขียนสมการแสดงการเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาสมบัติของธาตุแทรนซิชัน สารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชัน  สมบัติของธาตุกำมันตรังสี ซึ่งสามารถแผ่รังสีได้ และเกิดปฏิกิริยาแตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่น ๆ  การนำไอโซโทปกำมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม การนำธาตุกำมันตรังสีอย่างถูกต้องปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน