ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดบ้านฉาง มีทั้งหมด 7 ห้องเรียน  ครูเป็นครูประจำชั้น ป.6/3  สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.6/3 , ป.6/4 ,ป.6/7 และสอนวิชาคณิตศาสตร์ ห้อง ป.6/3