ผู้สอน
วริษฐา สุทธิวิลัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ ป.4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26851

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว


คำอธิบายชั้นเรียน

 เนื้อหาประกอบด้วย จำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง การดำเนินการของจำนวน การเขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน การประมาณค่าในการคำนวณ เศษส่วน ทศนิยม พื้นฐานของการวัด การวัดความยาวและมาตราส่วน การชั่ง การตวง เงินและการบันทึกรายรับ-รายจ่าย จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง มุม รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และวงกลม รูปที่มีแกนสมมาตร การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิต เวลา แบบรูปและความสัมพันธ์ วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ความน่าจะเป็น ทักษะ/กระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วย การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ รวมถึงการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่ วิเคราะห์ ข้อมูลอย่างมีเหตุผล ประเมินค่าได้ มีความคิดแปลใหม่ คิดยืดหยุ่น และคิดละเอียดลออ มีความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งใจ และรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของชาติ