เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำจวนจริง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชลชรัส นุกอง

โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ระบบจำนวนจริง  จำนวนจริง  การเท่ากัน  การบวก  การลบ  การคูณและการหารในระบบจำนวนจริง  สมบัติของระบบจำนวนจริง  การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว  สมบัติการไม่เท่ากัน  ช่วงและการแก้อสมการ  ค่าสัมบูรณ์  การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์