เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3204 – 2014 ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ (Practicum in Computer Hardware Assembly)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

วิชาปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3204 – 2014    จำนวน 3 หน่วยกิต  4 คาบต่อสัปดาห์

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
2. มีความสามารถในการต่อเชื่อมอุปกรณ์ต่อพ่วงแต่ละชนิดของเครื่องคอมพิวเตอร์
 
มาตรฐานวิชาชีพ
1. สามารถประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripheral)
2. สามารถเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับโปรแกรมที่ใช้ในปัจจุบัน
 
คำอธิบายรายวิชา
            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การนำอุปกรณ์ แต่ละ
ชนิดมาประกอบเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับซอฟต์แวร์ปัจจุบัน

สมรรถนะรายวิชา

  • ซ่อมแซม บำรุงรักษา ติดตั้ง และประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ได้