เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การทำงานของระบบมัลติมีเดีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นพพร มีชีพสม

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยสาคม

มาตรฐาน ง4.1  เข้าใจ  เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม