ผู้สอน
นพพร มีชีพสม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การทำงานของระบบมัลติมีเดีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26864

สถานศึกษา

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยสาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

มาตรฐาน ง4.1  เข้าใจ  เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม