วิชา ภาษาบาลี
ผู้สอน

พระมหา สนิท ลีดี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชา ภาษาบาลี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26871

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

                                                         คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                                                  รายวิชา เพิ่มเติม

ชื่อรายวิชา ภาษาบาลีเพิ่มเติม 1                                                                                          รหัสวิชา บ31201

จำนวน 2.5 หน่วยกิต                                                                                                          เวลาเรียน 100 ชั่วโมง

ชั้นประโยค ป.ธ.4                                                                                                              ภาคเรียนที่ 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ศึกษา  อธิบาย ท่องจำ ปัจจัยและรูปวิเคราะห์ โคตตตัทธิต ตรัตยาทิตัทธิต ราคาทิตัทธิต ชาตาทิตัทธิต และสมุหตัทธิต

      การเรียนรู้มีจุดมุ่งหวังเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการวัดผลและประเมินผล

เพื่อพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นไป เป็นอุปการะในการศึกษาภาษาบาลีในระดับสูงๆ ขึ้นไปอีก    

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ท่องจำ ปัจจัยและรูปวิเคราะห์ในโคตตตัทธิตได้
  2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ท่องจำ ปัจจัยและรูปวิเคราะห์ในตรัตยาทิตัทธิตได้
  3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ท่องจำ ปัจจัยและรูปวิเคราะห์ในราคาทิตัทธิตได้
  4. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ท่องจำ ปัจจัยและรูปวิเคราะห์ในชาตาทิตัทธิตได้
  5. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ท่องจำ ปัจจัยและรูปวิเคราะห์ในสมุหตัทธิตได้
  6. นักเรียนผ่านการวัดผลและประเมินผลตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.