เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 (ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาเดีย ทองดี

โรงเรียนศรีพฤฒา

คำอธิบายรายวิชา

ค 21102    คณิตศาสตร์ 2                                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 2                      เวลา   60   ชั่วโมง                                  จำนวน  1.5  หน่วยกิต                                                                                

                 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม    การบวก    การลบ   การคูณ   การหารเศษส่วนและทศนิยม    การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม     การตรวจคำตอบ ความสมเหตุสมผลที่เกิดจากการบวก   การลบ    การคูณ  การหารเศษส่วนและทศนิยม     ความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ    การคูณกับการหารของเศษส่วนและทศนิยม      การประมาณค่าและการนำไปใช้    รูปเรขาคณิตสามมิติ    การมองภาพเรขาคณิตด้านหน้า    ด้านข้าง    ด้านบน    การสร้างรูปเรขาคณิตสามมิติจากรูปลูกบาศก์      สมการตัวแปรเดียวดีกรีหนึ่ง      การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแก้โจทย์ปัญหา กราฟเส้นตรงในระบบพิกัดฉาก

                  โดยจัดประสบการณ์    กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ     การให้เหตุผล     การวิเคราะห์   การแก้ปัญหา   การสื่อสาร   การสื่อความหมาย และการนำเสนอ

                    เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ     ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ  รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง     รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

 

รหัสตัวชี้วัด

             ค 1.1   ม 1/ 1       

             ค 1.2   ม 1 / 2,   ค 1.2   ม 1 / 3 

            ค 1.3   ม 1 / 1  

            ค 3.1   ม 1 / 4 ,   ค 3.1   ม 1 / 5 ,   ค 3.1  ม 1 / 6   

            ค 4.1   ม 1 / 1    

            ค 4.2   ม 1 / 1 ,  ค 4.2   ม 1 / 2 ,   ค 4.2  ม 1 / 3 , ค 4.2   ม 1 / 4 , ค 4.2   ม 1 / 5

            ค 6.1   ม 1/ 1 ,   ค 6.1  ม 1/ 2 ,  ค 6.1  ม 1/ 3

            ค 6.1   ม 1/ 4 ,   ค 6.1  ม 1/ 5 ,  ค 6.1   ม 1/ 6

 

รวม   19   ตัวชี้วัด