คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2/4 1/2560
ผู้สอน

กนกวรรณ กล่อมเกลี้ยง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2/4 1/2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26886

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

                                                     คำอธิบายรายวิชา

ค 22101    คณิตศาสตร์                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่ 1             เวลา   60   ชั่วโมง   จำนวน  1.5  หน่วยกิต                                                             

                 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องอัตราส่วน   สัดส่วน   ร้อยละ  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน   สัดส่วน   ร้อยละ   การเปรียบเทียบหน่วยความยาว   พื้นที่   การคาดคะเนเวลา  ระยะทาง  พื้นที่  ปริมาตร  น้ำหนัก  การแก้ปัญหาและการนำไปใช้    ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม  การแปลงทางเรขาคณิต    การสร้างรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการเลื่อนขนาน   การสะท้อน  และการหมุนบนระนาบในระบบพิกัดฉาก     การอ่านและการนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิ

                  โดยจัดประสบการณ์    กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ     การให้เหตุผล     การวิเคราะห์   การแก้ปัญหา   การสื่อสาร   การสื่อความหมาย และการนำเสนอ

                    เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ     ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ  รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง     รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

รหัสตัวชี้วัด

            ค 1.1   ม 2 / 4     

ค 2.1   ม 2 / 1,     ค 2.1   ม 2 / 2 ,    ค 2.1   ม 2 / 3 

            ค 2.2   ม 2 / 1   

ค 3.2  ม 2 / 1 ,     ค 3.2   ม 2 / 3 ,    ค 3.2   ม 2 / 4    

            ค 4.2   ม 2 / 2      

ค 5.1  ม 2 / 1  ,    ค 5.2   ม 2 / 1      

            ค 6.1   ม 2 / 1 ,   ค 6.1  ม 2 / 2 ,  ค 6.1  ม 2 / 3

            ค 6.1   ม 2 / 4 ,   ค 6.1  ม 2 / 5 ,  ค 6.1   ม 2 / 6

รวม   17   ตัวชี้วัด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.