ผู้สอน
วันศิริ สมบุญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาเคมี 2 ม.5/2 พ.จ. (2/2560)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26887

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

                                                                    คำอธิบายรายวิชา

ชื่อรายวิชา   เคมี 2   รหัสวิชา  ว 30222                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
80  ชั่วโมง /ภาคเรียน   2  หน่วยกิต                                                             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                  ศึกษาวิเคราะห์ ทดลองหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ผลความเข้มข้น พื้นที่ผิว อุณหภูมิ ตัวเร่งและตัวหน่วงปฏิกิริยาต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา การใช้ทฤษฎีจลน์อธิบายผลของปัจจัยต่างๆที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทดลองการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า การเปลี่ยนแปลงย้อนกลับ การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ สมบัติของระบบที่มีภาวะสมดุลระหว่างสถานะ สมดุลในสารละลายอิ่มตัว สมดุลในปฏิกิริยาเคมี ทิศทางการดำเนินเข้าสู่สภาวะสมดุล หลักของเลอชาเตอลิเอ และการนำไปใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุล คำนวณหาค่าคงที่ของสมดุลและหาความเข้มข้นของสารในปฏิกิริยา ณ ภาวะสมดุล ปัจจัยที่มีผลต่อค่าคงที่สมดุล สมบัติบางประการของสารอิเล็กโทรไลต์ ไอออนในสารละลายกรด-เบส  ทฤษฎีกรด-เบส คู่กรด-เบส คำนวณการแตกตัวของกรด-เบส การแตกตัวของน้ำบริสุทธิ์ pH ของสารละลาย สมบัติและการแตกตัวของอินดิเคเตอร์ ทดลองการเปลี่ยนสีของ อินดิเคเตอร์ชนิดต่างๆ ในสารละลาย สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจำวันและในสิ่งแวดล้อม และคำนวณหาความเข้มข้น ของไฮโดรเนียมไอออน และไฮดรอกไซด์ไออนในน้ำโดยการไทเทรต เลือกใช้ อินดิเคเตอร์ สำหรับไทเทรตสารละลาย ศึกษาองค์ประกอบและทดสอบสมบัติของสารละลายบัพเฟอร์            
                 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม