ผู้สอน
นางอรภิณธุ์ พรหมอินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ ป.4 ปีการศึกษา 2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26892

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านน้ำหมัน


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา วิทยาศาสตร์                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                                               ภาคเรียนที่ 1-2   

รหัสวิชา ว .............................                                                                                   เวลา  80 ชั่วโมง/ปี

 

            ทดลองและอธิบายหน้าที่ของท่อลำเลียงและปากใบของพืช น้ำ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แสง และคลอโรฟิลล์ เป็นปัจจัยที่จำเป็นบางประการต่อการเจริญเติบโต และการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช การตอบสนองของพืชต่อแสง เสียง และการสัมผัส พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ และการสัมผัส การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิด การสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ การจำแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็นจากแหล่งกำเนิดแสง การหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสสองชนิด การเปลี่ยนแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า แสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่างๆ การเกิดดิน ชนิดและสมบัติของดินที่ใช้ปลูกพืชในท้องถิ่น การสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายลักษณะของระบบสุริยะ

            โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหา และการอภิปราย

            เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

         

ตัวชี้วัด

ว 1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4

ว 5.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6

ว 6.1  ป.4/1, ป.4/2

ว 7.1  ป.4/1

ว 8.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8

 

รวม  21  ตัวชี้วัด