ผู้สอน
ภัทร บุตรา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26898

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียนคำอธิบายรายวิชา

       ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องง่ายๆที่ฟัง  ระบุตัวอักษรและเสียง   อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำและอ่านประโยคง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ  กลุ่มคำและประโยคที่ฟัง ตอบคำถามจากการฟังประโยค  บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆที่มีภาพประกอบ  พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ายๆตามแบบที่ฟัง  บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง  พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว พูดและทำท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย  ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ฟังพูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน   ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

เห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาต่างประเทศ  โดยสนใจร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม      รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  เกิดความเพลิดเพลิน  จากภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

Image result for ภาษาอังกฤษImage result for ภาษาอังกฤษ