เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาจีน เบื้องต้น ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาษาจีนคำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา อ20207            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1            ภาคเรียนที่ 1      เวลา 1.0 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

เขา้ใจคำ คำขอร้อง ภาษาท่าทางและประโยคที่ใชใ้นชีวิตประจำวัน และหลักการใช้ สัทอักษร
ได้ถูกต้อง สามารถการอ่านออกเสียง สัทอกัษร กลุ่มคำ และประโยคส้ัน ๆ ได้ถูกต้องชัดเจน ตามหลักการ
ออกเสียง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใชส้ื่อนวัตกรรม ในการสื่อสารเพื่อแสดงความต้องการ
ของตนและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว  ใชถ้อยคำ ง่าย ๆ ในการปฏิสัมพันธ์การเข้าใจความแตกต่างระหวา่ งเสียงสระ
พยญั ชนะคำ วลีประโยคและขอ้ความ ระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้
ภาษาจีน