เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ ม.1 (ว 21101)

เกี่ยวกับชั้นเรียน
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


คำอธิบายรายวิชา

          รหัสวิชา    ว 21101  (วิทยาศาสตร์)                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้    วิทยาศาสตร์

          ชั้น   มัธยมศึกษาปีที่  1            ภาคเรียนที่   1              เวลา   60   ชั่วโมง           จำนวน   1.5   หน่วยกิต


          ศึกษาวิเคราะห์รูปร่าง  ลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิต หลายเซลล์ส่วนประกอบสำคัญและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ กระบวนการสารผ่านเซลล์ โดยการแพร่  และออสโมซิส  ปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  ผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  ความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  กลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงน้ำของพืช  โครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบลำเลียงน้ำและอาหาร
ของพืช  โครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช กระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก  และการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช โดยใช้ส่วนต่าง ๆ  ของพืชเพื่อช่วยในการขยายพันธุ์  การตอบสนองของพืชต่อแสง น้ำและการสัมผัส หลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์  ปรับปรุงพันธุ์  เพิ่มผลผลิตของพืชและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  การจำแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ สมบัติของสาร  สมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร  แบบจำลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร สมบัติความเป็นกรด-เบสของสารละลาย  การตรวจสอบค่า  pH  ของสารละลายและการนำความรู้ไปใช้  การเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นเป็นร้อยละ  และการนำความรู้เกี่ยวกับสารละลายไปใช้ประโยชน์  
การเปลี่ยนแปลงสมบัติ  มวล  และพลังงานของสาร  เมื่อสารเปลี่ยนสถานะและเกิดการละลาย  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะและการละลายของสาร

          โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา  โดยตั้งคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบ  หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่น่าสนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้  
สร้างสมมุติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสำรวจตรวจสอบหลาย ๆ  วิธี  เลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบ
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย  โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม  รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ  วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป  ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้ง  
กับสมมุติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการสำรวจตรวจสอบ  สร้างแบบจำลองหรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของ
การสำรวจตรวจสอบ สร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่
หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด  กระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต  
การสำรวจตรวจสอบ  ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้  และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม  จัดแสดงผลงาน  เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด  กระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

          เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง  มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์  คิดตัดสินใจและสามารถสื่อสารเป็นที่เข้าใจตรงกัน  รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  ตลอดจนเชื่อมโยงความรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

รหัสตัวชี้วัด 

          ว 1.1    ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ม. 1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13
          ว 3.1    ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4
          ว 3.2    ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3
          ว 8.1    ม.1-3/1, ม.1-3/2, ม.1-3/3, ม.1-3/4, ม.1-3/5, ม.1-3/6, ม.1-3/7, ม.1-3/8, ม.1-3/9

 

รวมทั้งหมด 29 ตัวชี้วัด